Regulamin programu Tsukimi 2023

 1. Niniejszy regulamin określa prawa, obowiązki i warunki akredytacji twórcy programu podczas Imprezy Tsukimi 2023 i stanowi uzupełnienie Regulaminu Wydarzenia Tsukimi 2023.

 2. Twórcy atrakcji dzielą się na:

  • Prelegentów zaproszonych przez koordynatora ds. atrakcji,
  • Twórców programu zgłaszanych przez formularz.
 3. Punkty Programu należy zgłaszać do 13.09.2023 r. przez formularz dostępny na stronach Imprezy. Organizator może podjąć decyzję o przedłużeniu zbierania punktów programu bazując na liczbie zgłoszeń.

 4. Informacja o przyjęciu bądź odrzuceniu punktu programu zostanie przekazana najpóźniej do 17.09.2023 r.

 5. O przyjęciu punktu programu decyduje Organizator.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia atrakcji bez podania przyczyny. Organizator przekaże tę informację pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu.

 7. Przyjęcie punktu programu gwarantuje status twórcy programu i uprawnia do darmowego wejścia na Imprezę.

 8. Status twórcy programu nie zwalnia osoby niepełnoletniej z obowiązku przedstawienia organizacji wypełnionej i podpisanej zgody rodzica/opiekuna prawnego na przebywanie na Imprezie.

 9. Każdy Twórca atrakcji zobowiązany jest do odbioru identyfikatora na stoisku akredytacyjnym przed wejściem na Konwent.

 10. Twórcy atrakcji o statusie gości specjalnych są zwolnieni ze wszelkich opłat akredytacyjnych.

 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tytułu punktu programu, treści opisu i listy twórców programu, jak również do zmiany czasu trwania punktu programu.

 12. Twórca programu może określić grupę, społeczność lub podmiot publiczny (instytucję kultury, instytucję oświaty), którą reprezentuje. Reprezentowany podmiot zostanie ujęty w tytule i/lub opisie punktu programu.

 13. Twórca programu ponosi odpowiedzialność za zniszczone przez siebie mienie podczas trwania Imprezy.

 14. Twórca programu zobowiązuje się do:

  • stawienia się najpóźniej na pięć minut przed rozpoczęciem swojego punktu programu w miejscu, w którym prowadzi atrakcję,
  • w razie niezaplanowanej nieobecności, zgłoszenia jej tak wcześnie jak to możliwe,
  • prowadzenia swojego punktu programu zgodnie z przyjętymi ustaleniami i opisem,
  • oddania sali prelekcyjnej w stanie, w jakim mu została wydana. W przypadku uszkodzenia sali należy niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora
  • pokrycia kosztów w przypadku zgubienia lub uszkodzenia powierzonego mienia, do wartości odtworzeniowej,
  • w razie rezygnacji z prowadzenia atrakcji, zgłoszenia jej organizatorowi najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem zaplanowanej atrakcji.
 15. Punkt programu nie może zawierać:

  • treści powszechnie uważanych za wulgarne lub obraźliwe,
  • treści nawołujących do przemocy lub nienawiści na tle etnicznym, kulturowym, religijnym, narodowościowym, rasowym oraz ze względu na płeć.
  • zachowania obscenicznego lub naruszającego dobra osób trzecich,
  • treści w inny sposób łamiących Regulamin Bezpieczeństwa Imprezy.
 16. Konsekwencje dyscyplinarne w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu obejmują:

  • ingerencję w punkt programu,
  • przerwanie punktu programu,
  • odwołanie punktu programu,
  • wydalenie twórcy programu z terenu Imprezy,
  • odmowę przydzielenia zwrotu opłaty akredytacyjnej,
  • odmowę prowadzenia atrakcji na kolejnych edycjach Imprezy,
  • objęcie zakazem wstępu na kolejne edycje Imprezy.
 17. Organizator może dokonać zwrotu zakupionego wcześniej biletu jeszcze przed rozpoczęciem Imprezy, jeżeli uzna to za stosowne.

 18. W sprawach nieujętych w Regulaminie, decydujące zdanie należy do Organizatora Imprezy.

 19. Skargi, uwagi i wnioski przyjmowane są pod adresem podanym na stronach Imprezy.

OSTATNIE ARTYKUŁY:

featured image

Dla Rodzica

featured image

O Wydarzeniu

featured image

Mój pierwszy konwent