Regulamin Wystawców Tsukimi 2023

 1. Niniejszy regulamin określa zasady ogólne dotyczące procesu zgłoszeń i akredytacji Wystawców na konwencie Tsukimi 2023 i stanowi uzupełnienie Regulaminu Wydarzenia Tsukimi 2023.
 2. Poprzez Wystawców rozumie się osoby fizyczne lub osoby prawne działające na mocy umowy z Organizatorem lub podmiotami uprawnionymi do tego przez Organizatora dotyczącej stoisk promocyjno-sprzedażowych prowadzących sprzedaż towarów i usług uczestnikom wydarzenia lub stoisk promocyjnych, mających charakter marketingowy.
 3. Szczegółowe warunki porozumienia z każdym indywidualnym Wystawcą określa odrębna umowa.
 4. Zgłoszenia stoisk promocyjno-sprzedażowych przyjmowane są do dnia 15.09.2023 r. na podstawie formularza dostępnego na stronach Wydarzenia.
 5. Przyjęcie zgłoszenia nie oznacza pozytywnego zatwierdzenia wniosku.
 6. Adres kontaktowy znajduje się na stronach Wydarzenia.
 7. Organizator nie jest zobowiązany do podania przyczyny odrzucenia wniosku o przyjęcie stoiska promocyjno-sprzedażowego.
 8. Organizator zapewnia Wystawcom:
  1. powierzchnię wystawową zadaszoną – wewnątrz budynku lub pod namiotem, na podstawie cennika dostępnego na stronie Wydarzenia i formularzu zgłoszeniowym,
  2. akredytację na wydarzeniu dla jednej lub więcej osób według indywidualnych ustaleń, na podstawie indywidualnego cennika,
  3. wstęp do szkoły od godziny 18:00 w dniu 29.09.2023 r. w celu montażu stoiska,
  4. umeblowanie – ławki oraz krzesła, według zgłoszonego zapotrzebowania na podstawie indywidualnego cennika,
  5. przyłącze prądu, o ile zgłoszono na nie zapotrzebowanie, na podstawie indywidualnego cennika,
  6. dostęp Uczestników do strefy Wystawców w godzinach działania Wydarzenia.
 9. Każdemu Wystawcy po zatwierdzeniu zgłoszenia, przysługuje określona ilość akredytacji w cenie stoiska, w zależności od rozmiaru tego stoiska i indywidualnych ustaleń.
 10. Wystawcy są zobowiązani do:
  1. przygotowania swojego stoiska przed rozpoczęciem konwentu w dniu 30.09.2023 r. przed godziną 9:00 oraz do opuszczenia szkoły do godziny 20:00 w dniu 01.10.2023 r.,
  2. legitymowania się przez wszystkie osoby na stoisku identyfikatorem wystawcy otrzymanym przy akredytacji,
  3. przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ,
  4. zachowania porządku na swoim stoisku w trakcie konwentu i po jego zakończeniu,
  5. zachowania przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej lub artystycznej oraz praw autorskich.
 11. Obowiązki wynikające z przepisów prawa są obowiązkami Wystawcy i Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich niedopełnienie.
 12. Wystawcom zabrania się:
  1. przyłączania urządzeń elektrycznych o poborze mocy większym niż ten, który został ustalony z Organizatorem przed konwentem, w oparciu o zgłoszone przez Wystawcę zapotrzebowanie,
  2. sprzedaży broni palnej, broni białej, replik oraz wszelkiego rodzaju materiałów niebezpiecznych,
  3. sprzedaży alkoholu, wyrobów tytoniowych i nikotynowych oraz substancji psychoaktywnych,
  4. sprzedaży towarów o zabarwieniu erotycznym i pornograficznym,
  5. sprzedaży towarów z kategorii spoza zadeklarowanych w formularzu zgłoszeniowym.
 13. Złamanie niniejszego regulaminu może skutkować:
  1. ostrzeżeniem,
  2. wycofaniem części towaru ze sprzedaży,
  3. rozwiązaniem umowy z wystawcą ze skutkiem natychmiastowym skutkującym wycofaniem akredytacji i wydaleniem z terenu wydarzenia.
 14. Organizator nie odpowiada za szkody wystawców powstałe w wyniku czynników zewnętrznych (brak prądu, wody) lub wywołanych przez osoby trzecie.
 15. Położenie stoiska i rozlokowanie ławek ustala Organizator przed rozpoczęciem konwentu. Wszelkie zmiany możliwe są po indywidualnej konsultacji z Organizatorem na miejscu wydarzenia lub w korespondencji mailowej.
 16. Wystawca ma prawo do reklamacji w szczególności w przypadku niezgodności z umową:
  1. przyznanej powierzchni wystawowej,
  2. czasu wstępu do szkoły w celu montażu stoiska,
  3. udzielonego wyposażenia (ławki, krzesła, złącza zasilające).
 17. Reklamacje przyjmowane są przez Organizatora w terminie 7 dni od zakończenia konwentu. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu, w szczególności przepisów dotyczących godzin wstępu do strefy wystawców. W razie modyfikacji regulaminu zgłoszone już osoby zostaną o tym poinformowane drogą elektroniczną.
 19. W pozostałych sprawach mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

OSTATNIE ARTYKUŁY:

featured image

Dla Rodzica

featured image

O Wydarzeniu

featured image

Mój pierwszy konwent